Nadoman Nurul Hikmah

Ka Alloh abdi nyalindung, tina panggodana setan.

kalayan asma Nu Agung, Alloh Anu Welas Asih.
-Alloh-
1. ALLOH ANU MAHA UNINGA (:2/1,2) – rhs, 1 Syawal 1421 H
Alloh Nu Maha Uninga, kana sadaya dawuh-Na,

mungguhing urang manusa, wajib kedah percantenna.
Kana Qur’an ulah hamham, ulah waswas ragu-ragu,

upami urang mihamham, tangtos urang buntu laku.
Sadaya umat Pangeran, kedah kenging tuduh jalan,

nu mawi lumungsur Qur’an, pikeun tuduh jalan iman.
Tawisna nu takwa to’at, yakin ayana aherat,

solatna teh tara pegat, ku Alloh tangtos dirahmat.
2. SILIH BAGI REJEKI (:2/2,3,4) – rhs, 1 Syawal 1421 H
Mun urang nampi rejeki, rejeki pabagi-bagi,

sasama ge kabagean, rejeki silih agehan.
Jelema nu iman mu’min, panceg percaya tur yakin,

kitabulloh nu baheula, eta ge dawuh Mantenna.
Jelema nu iman mu’min, yakinna aenal yakin,

yen engke teh hirup deui, bakal deuheus ka Ilahi.
3. PITUDUH TI ALLOH SWT (:2/5) – rhs, 1 Syawal 1421 H
Mungguhing nu iman takwa, kenging pituduh Mantenna,

hirupna kenging panungtun, henteu lesot ti panuyun.
Eta teh bagja utama, rahmat teu kinten ageungna,

mulus salamet hirupna, kenging pituduh Mantenna.
Nu kitu hirup rahayu, kenging pituduh lumaku,

moal sasar katambias, moal hamham moal waswas.

4. ULAH NGABEDUL (:2/6,7) – rhs, 1 Syawal 1421 H
Jelema anu mantangul, hirup nyuruntul ngabedul,

hese dibere pepeling, langlang-lingling lir teu eling.
Mangeran kana napsuna, ngagugulung kahayangna,

aturan kabeh dirumpak, ngaruksak jeung ngagalaksak.
Lajeng ku Alloh ditutup, kalbu dibulen dirungkup,

hatena teh ditulakan, pangreungeuna dicocokan.
Batin jadi kurunyinyi, tebih ti hidayah Gusti,

cilaka estu cilaka, jalma nu kitu lampahna.
5. GANCANG OMEAN (:2/8,9) – rhs, 1 Syawal 1421 H
Seueur pisan kajantenan, ngaku-ngaku panceg iman,

padahal gagaleongan, kaimanan reureundahan.
Sering pisan kaalaman, pura-pura ngaku iman,

ari lampah euwah-euwah, kitu salah kieu salah.
Lamun nyieun kasalahan, pek omean gagancangan,

gancang menta dihampura, ka Alloh Maha Kawasa.
Kitu lampah sasab pisan, tetela nipu sorangan,

tapi tong peunggas harepan, nu salah gancang omean.
6. SIPATNA JELEMA ANU MUNAPEK (:2/10,11) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Jalma munapek sipatna, mun leukeun nitenanana,

sok resep nyieun alesan, keur nutupan kasalahan,
Kasalahan diteumbleuhkeun, geugeuleuh dika-baturkeun,

hatena pinuh werejit, kotor jeung pinuh rurujit.
Mun hareupeun ngomong hade, tukangeun mah ngalelewe,

nu kitu tong jadi sobat, sabab mindeng ngahianat.
7. ULAH JALIR JANGJI (:2/12,13) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Lamun urang gaduh jangji, kade ulah lanca-linci,

subaya kedah cumponan, sabab eta kahormatan.
Jelema nu jalir jangji, eta teh sami saharti,

reujeung ngaruksak pribadi, henteu ngajenan ka diri.
Nu teu pageuh kana jangji, nu kitu munapek pasti,

hirupna moal jamuga, bakal pinanggih tunggara.
8. NGAJAGA LETAH (:2/14) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Kade jaga eta letah, sabab mindeng mawa salah,

seukeutna leuwih ti pedang, raheutna matak gudawang.
Loba nu meunang cilaka, lantaran tina ngomongna,

ngomong teu dipikir heula, tangtu hanjakal ahirna.
Ngomong ngabuih ngabudah, mindingan lampah nu salah,

ngaku-ngaku iman takwa, padahal reka perdaya,
Iman ukur kaheureuyan, kawas bunglon lolondokan,

kitu peta salah pisan, kudu gancang dijauhan.
9. ULAH NGAHEUREUYKEUN AYAT (:2/15,16) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Mangkade ulah mokaha, ngaheureuykeun pidawuh-Na,

dipake ocon guguyon, kitu peta estu awon.
Jalma ngaheureuykeun ayat, moal pinarinan rahmat,

jeung moal kenging sapa’at, sabab ngaheureuykeun ayat.
Ayat teh dawuhan Gusti, lenyepan mangka kaharti,

sangkan urang ulah rugi, hirup jadi ngandung harti.
Ayat ulah diheureuykeun, kuduna teh dihartikeun,

sangkan hirup ulah rugi, tur kenging rido Ilahi.
10. PALITA ANU TEU CAHAYAAN (:2/17,18) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Kuma pibakaleunana, lamun pareng hiji mangsa,

urang teh nyeungeut palita, tapi teu caang sinarna
Kotret deui cekres deui, ngahurungkeun korek api,

pareum deui pareum deui, poek deui poek deui.
Rajeun palitana hurung, tapi kalah tambah bingung,

sabab cahayana musna, poek mongkleng buta rata.
Kitu minangka misilna, nu munapek ibaratna,

lolong lahir jeung batinna, sasab dunya aheratna.
11. CAHAYA KILAT SAJORELAT (:2/19) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Pareng leumpang tengah peuting, poek mongkleng sepi jempling,

ngadadak baranyay kilat, serab kilat sajorelat.
Jelebet sorana tarik, dunya eundeur rek tibalik,

tinggorowok tingkoceak, asa kiamat ngadadak.
Gelap dor-dar tingjelegur, dunya asa arek lebur,

nu munapek tingjarerit, sieun maot jadi mayit.
Careurik aluk-alukan, anak bojo dicalukan,

tapi taya nu nembalan, hayang salamet sorangan.
Kitu misil nu munapek, leumpang ngatog di nu poek,

uyup-ayap rungah-ringeuh, hatena tagiwur riweuh.
Nu munapek lolong hate, teu apal goreng jeung hade,

cilaka estu cilaka, nu munapek ka naraka.
Alloh Nu Maha Ngamurba, ngamurba ka sadayana,

sadaya mahluk Mantenna, Alloh Nu Maha Kawasa.
12. ULAH WASWAS (:2/20) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Anu hatena ngolembar, waswas hamham tara sabar,

caang pikir sagebrayan, gancang leumpang rurusuhan.
Reup deui poek meredong, utag-atog rarang-rorong,

jen ngajentul mandeg mayong, paningalna jadi lolong.
Lolong teh lolong batinna, torek teh torek rasana,

musna rasa manusana, nu kitu kapir ngaranna.
Nu matak ulah rek hamham, sabab matak ipis iman,

ulah waswas ragu-ragu, mandeg mayong mundur maju.
13. ULAH SALAH NYEMBAH (:2/21) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Eling-eling dulur kuring, sing bisa ngaping ngajaring,

sangkan urang tetep eling, ka Alloh Nu Maha Wening.
Ka Alloh urang sumembah, sumembah iklas tur sadrah,

kade ulah salah nyembah, mung ka Alloh urang nyembah.
Kapan urang diciptakeun, ku Mantenna digelarkeun,

sami jeung anu baheula, nu gelar leuwih ti heula.
Sumujud kedah ka Alloh, wiridan ku asma Alloh,

muntang manteng mung ka Alloh, Maha Suci Gusti Alloh.
14. MATAK WAAS (:2/22) – rhs, 2 Syawal 1421 H
Ya Alloh Nu Maha Akbar, estu waas matak kelar,

ningal daratan nu ngampar, alam dunya nu ngagelar.
Ret neuteup ka awang-awang, megana pating kalayang,

langit teu aya tungtungna, endah temen kasawangna.
Ti siang ngempray caraang, titingalan awas lenglang,

ti wengi bentang baranang, cahaya bulan gumiwang.
Teu lami hujan miripis, ti langit hujan girimis,

hujan rohmat ti Pangeran, Mantenna Nu Maha Heman.
Tutuwuhan breng jaradi, renung dina latar bumi,

sadaya eta rejeki, paparin Ilahi Robbi.
Mekar sakur kekembangan, leubeut sugri bungbuahan,

kukupu gegelebaran, bangbara sareng nyiruan.
Mung ka Alloh nya sumembah, kade ulah salah nyembah,

ulah rek nyembah berhala, sabab eta teh doraka.
15. ULAH HAMHAM (:2/23,24) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Lamun masih keneh hamham, kana eusina Al Qur’an,

pek geura nyieun sasurat, geura tiron ayat-ayat.
Lamun masih ragu-ragu, yen Qur’an eta teh wahyu,

pek jieun sasurat bae, masing alus masing hade.
Sesembahan penta tulung, sangkan ngabantuan nulung,

mun berhala enya luhung, hempek gancang penta tulung.
Tangtu andika mo bisa, jeung tangtu moal rek bisa,

pek jaga diri andika, sangkan ulah ka naraka.
Wahyu teh ti Gusti Alloh, lumungsur ka Rosululloh,

sanes damelan manusa, pidawuh Alloh Ta’ala.
16. WARTA PIKABUNGAHEUN (:2/25) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Aya warta matak bungah, keur jalma anu sumerah,

nu resep amal ibadah, nu ngomean lampah salah.
Ka jalma nu laku hade, rek lalaki rek awewe,

Alloh moal hare-hare, bakal diganjar nu hade.
Matuhna ge di sawarga, sawarga endah kacida,

langgeng matuhna di dinya, nampi kurnia Mantenna.
Linggih di Janatunna’im, patempatan anu mu’min,

sawargana kanimatan, di dunya taya bandingan.
17. TUDUH JALAN (:2/26,27) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Dina Al – Qur’an nu mulya, seueur simbul jeung siloka,

silib sindir jeung sasmita, anu mu’min mah percaya.
Perlambang teh tuduh jalan, nu mu’min percanten pisan,

tapi ceuk jelema kapir, matak sasab silib sindir.
Siloka sareng sasmita, eta pituduh Mantenna,

tuduh jalan ka umat-Na, sangkan teu sasab hirupna.
Pikeun ngahartikeun lambang, urang sing asak jeujeuhan,

maca tapsir tarjamahan, engke aya katerangan.
Saeusina jagata raya, eta ge ayat Mantenna,

upami ditapakuran, seueur rasiah Pangeran.
Ta pi keur jalma nu musrik, silib sindir teu dilirik,

ayat-ayat ti Pangeran, diantep teu dilenyepan.
Dasar jelema nu fasik, hirupna teh estu musrik,

gawe nyieun karuksakan, rugi lain meumeueusan.
18. MULANG KA ALLOH SWT (:2/28) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Ari mungguhing manusa, nya tina taneuh asalna,

barang paeh mimitina, lajeng dipaparin nyawa.
Barang paeh nya asalna, bisa hirup ku Kersana,

Pangersa Alloh Ta’ala, kumelendang ngalumbara.
Lajeng ku Kersa Ilahi, nu hirup teh paeh deui,

mulang ka asalna tadi, sakabehna paeh deui.
Ku Kersana Maha Suci, engke dina hiji wanci,

nu paeh teh hudang deui, marulang deui ka Gusti.
19. TADABUR ALAM (:2/29) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Sumangga tingali bumi, tafakuran ulah lali,

dunya ngampar lega pisan, eta ciptaan Pangeran.
Sakur sugri nu gumelar, pikeun manusa takajar,

mangpa’atna keur manusa, khalifatullah di dunya.
Nu mawi ulah diruksak, alam ulah digalaksak,

pibelkeleun keur manusa, bekel hirup ngalumbara.
Payungna langit melengkung, tawis kanyaah Nu Agung,

wiati nu tujuh lapis, ti langit hujan miripis.
Ngan manusa sok mokaha, mindeng hilap ka Mantenna,

ka Alloh Nu Maha Heman, sok mindeng tara sukuran.
20. IBLIS ANU DORAKA (:2/30;=30) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Kersaning Ilahi Robbi, awalna nyiptakeun jalmi,

sapangersana Ilahi, sadaya tangtos ngajadi.
Malaikat didawuhan, sangkan sumujud ka Adam,

brek sujud taya nu baha, iwal Iblis nu doraka.
Iblis teh sombong adigung, dumeh tina seuneu hurung,

ngarasa unggul kacida, dibandingkeun jeung manusa.
Iblis teh sombong kacida, asa leuwih ti manusa,

padahal sadaya mahluk, ka Alloh mah tangtos taluk.
Padahal anging Ilahi, nu maphum mah anging Gusti,

mahlukna mah moal ngarti, pangna Alloh nyipta jalmi.
Sakur jelema nu sombong, kumaki jeung gede bohong,

eta teh baturna setan, jeung idajli babarengan.
Ku kituna unggal jalma, nu adigung adiguna,

eta teh baladna setan, bakal dila’nat Pangeran.
NADOMAN NURUL HIKMAH, DARAS I (bagian 3)
admin • 9 Jan 2003 • Kategori: Nurul Hikmah
21. MANUSA DIPAPARINAN AKAL (:2/31,32,33,34) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Manusa unggul darajat, dibanding jeung malaikat,

margi ku Kersa Ilahi, dipaparinan pangarti.
Dipaparinan katerang, apal ngaran barang-barang,

malaikat mah teu terang, kana ngaran barang-barang.
Eta unggulna manusa, dipaparin pangabisa,

ku Alloh Maha Kawasa, Hakim Maha Wijaksana.
Alloh Nu Maha Uninga, kana rasiahna jalma,

nu kedal mangrupi lisan, boh nu buni disimbutan.
22. KASARAKAHAN MANUSA (:2/35) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Kasarakahna manusa, awitna ti Adam heula,

disarengan ku garwana, nyaeta ku Siti Hawa.
Padahal Alloh midawuh, ka Adam – Hawa sarawuh,

yen ulah rek wani-wani, ngadeukeutan tangkal kholdi.
Anu ngarempak aturan, eta jalma dolim pisan,

nu teu nurut ka parentah, eta teh geus tangtu salah.
Sarakah teh sipat jalma, nya kitu Adam jeung Hawa,

katambah diolo setan, sangkan ngarempak larangan.
23. KUDU DAEK CAPE HEULA (:2/36,37) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Adam jeung Hawa lat lali, nararuang buah kholdi,

harita breh katingali, salirana henteu buni.
Atuh isin sakalangkung, buligir henteu disarung,

enggal ngala dangdaunan, dianggo pikeun nutupan.
Lajeng Alloh teh ngadawuh, ayeuna mah uah-iuh,

Adam jeung Hawa ditundung, kenging bebendu Yang Agung.
Ka dunya kedah ngumbara, jeung bakal panggih gumbira,

tapi kudu cape heula, tepi kana hiji mangsa.
Urang nu hirup ayeuna, turunan Adam jeung Hawa,

Mun hirup embung sangsara, kudu cape gawe heula.
Urang oge bani Adam, nu hirup di ieu alam,

kudu ngarandapan cape, nya eta kudu digawe.
Alloh nampi pertobatna, tobatna Adam jeung Hawa

Alloh Maha ngahampura, ka sadaya dosa jalma.
Urang oge atuh sami, kedah tobat ka Ilahi,

tangtosna ge dihampura, da Alloh Heman kacida.
24. KUDU DILENYEPAN (:2/38,39) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Yeuh sakabeh Bani Adam, urang teh geus didawuhan,

bakal aya dawuh Suci, pituduh Ilahi Robbi.
Urang mah pan gaduh Al-Qur’an, eta pikeun tuduh jalan.

nya alhmadulillah pisan, kenging ni’mat ti Pangeran.
Eusi Al-Qur’an lenyepan, pituduh nu lempeng pisan,

tuduh jalan kaimanan, sangkan henteu sasab jalan.
Nu mawi sing ati-ati, tong nyeceleh ayat Suci,

bilih dibendon ku Gusti, di narakana abadi.
25. ULAH JALIR JANGJI (:2/40,41) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Lamun urang gaduh jangji, ka sasama pada jalmi,

komo jangji ka Ilahi, kudu dicumponan pasti.
Mungguh pidawuh Pangeran, Al-Qur’an moal nyalahan,

moal papalimpang eusi, da puguh dawuh Nu Suci.
Kade ulah wani-wani, nukar-nukeur ayat suci,

mokaha nyanyahoanan, eta teh dilarang pisan.
Nukar-nukeur ayat suci, marukan teu matak rugi,

hayang untung leuleutikan, bakal dibendon Pangeran.
26. TUKANG TIPU (:2/42) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Aya sawarehna jalmi, nu mokaha wani-wani,

maksudna mah embung rugi, hayang untung anu pasti.
Nyampur aduk sakarepna, nu halal jeung nu haramna,

hak batur ge digerejud, hawek tukang kakad-kukud.
Hak batur ulah digasab, kitu lampah eta sasab,

moal jamuga nya diri, cilaka anu geus pasti.
Kitu laku estu salah, lampah kitu kudu cegah,

hak batur ulah direbut, nu kitu teh goreng patut.
27. SOLAT TIHANGNA AGAMA (:2/43,44) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Solat wajib anu lima, kade kudu dipiara,

eta tihangna agama, tandaning jelema takwa.
Mayar jakat ulah elat, sabab eta teh amanat,

tandana jelema to’at, ku Alloh bakal dirahmat.
Hayu geura sujud ruku, ka Alloh madep mituhu,

bareng jeung jalma nu iman, nu sumujud ka Pangeran.
Kapan maraca Al-Qur’an, naha henteu dilenyepan,

geura ku andika pikir, nu matak sing mindeng dzikir.
28. LOBA ALESAN (:2/45,46) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Puguh mah kantenan pisan, sabar teh ku abot pisan,

sok mehmehan kawalahan, rek sabar teh sesah pisan.
Rek solat kaleked pisan, mindengna hoream pisan,

ku rupa-rupa alesan, padahal ngan jijieunan.
Padahal ku kasabaran, eta teh keur mere jalan,

keur ngungkulan pasualan, kasabaran teh nulungan,
Solat oge kitu sami, bakal nulungan ka jalmi,

kitu pidawuh Pangeran, solat jeung sabar lakonan.
Mangka husu hakul yakin, percaya lahir jeung batin,

yen urang di hiji wanci, bakal mulang ka Nu Suci,
29. KEDAH SUKURAN (:2/47,48) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Ari mungguhing manusa, sok hilap kana asalna,

yen hirup di alam dunya, kapurba Maha Kawasa.
Henteu kendat kenging ni’mat, tur kenging kurnia rohmat,

punjul ti mahluk nu lian, tapi sok hilap sukuran.
Nu mawi kedah iatna, salira kedah diraksa,

diri pribadi dijaga, bisa pinanggih cilaka.
Napsi-napsi pada-pada, nanggung amal ibadahna,

moal aya nu nulungan, ngan ditanggel ku sorangan.
30. KISAH ANU BIHARI (:2/49,50) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Mung Alloh anu nulungan, ka umatna anu iman,

urang omat ulah lali, kana kisah nu bihari.
Keur Israel ditulungan, ku Alloh ditangtayungan,

tina kejemna Fir’aon, anu ku Alloh dibendon.
Israel harita jangji, bakal takwa ka Ilahi,

tapi kalah jalir jangji, nyembah arca anak sapi.
Boa urang ge ayeuna, aludar tina subaya,

nyarembah kana berhala, mangeran ka harta banda.
Tapi lamun enggal sadar, yen kitu laku teh ingkar,

enggal neda pangampura, Alloh Maha Wijaksana.
31. ULAH NURUTAN JELEMA ANU DOLIM (:2/51,52) – rhs, 1 Syawal 1421 H
Nu dolim tong diturutan, baheula geus kaalaman,

umat jaman Nabi Musa, nyarembah arca berhala.
Padahal geus dielingan, ku Nabi Musa utusan,

dina Toret geus diserat, Alloh maparin amanat.
Urang ge jaman ayeuna, kade ulah kitu peta,

gawe ngumpul-ngumpul harta, harta dijieun berhala.
Mun rumaos nyorang lepat, atuh kedah gancang tobat,

da Alloh mah Maha Heman, ngahapunten kalepatan.
32. KITABULLOH TEH KISAH ANU NYATA (:2/53,54) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Sadayana kitabulloh, eta teh wahyu ti Alloh,

tur sanes dongeng carita, nanging kisah anu nyata.
Kitabulloh kisah nyata, urang wajib percantenna,

sanes dongeng jijieunan, nanging firman ti Pangeran.
Sadaya pikeun pepeling, sangkan manusa areling,

ulah dolim k aniaya, bisi cilaka dirina.
Kudu buru-buru tobat, bisi kaburu sakarat,

Alloh bakal nampi tobat, asal tobatna tong elat.
33. ULAH SOK ASAL NYARITA (:2/55,56) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Ayeuna ge seueur pisan, anu nyarita su’aban,

hayang ningali Pangeran, nu kitu teh sombong pisan.
Jelema nu sombong kitu, eta teh nu gede hulu,

geus kacontoan baheula, jaman umat Nabi Musa.
Ulah sok asal nyarita, rasa maneh geus utama,

padahal iman di doja, ku napsu tong kaperdaya.
Asal ngomong eta ingkar, bilih ku gelap dibentar,

upami Alloh teu heman, tangtu moal dihirupan.
34. ANU DOLIM TEH SAENYANA DIRINA PRIBADI (:2/57) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Panas dinten tengah poe, meujeuhna pisan tangange,

panasna entak-entakan, sagara keusik umpalan.
Titingalan ririakan, hawa teh lir seuseuneuan,

panas teu aya tandingna, di tengah gurun Sahara.
Lajeng ku Alloh Nu Heman, mega ngalayang ngiuhan,

ka umatna Nabi Musa, iuh dipayungan mega.
Dilungsurkeun keur leueuteun, manna bilih halabhabeun,

dilungsurkeun oge salwa, daging puyuh keur tuangna.
Alloh kalintang asihna, ka umatna anu takwa,

nu dolim mah nya dirina, Alloh mah teu kaniaya.
35. BAITUL MAQDIS (:2/58,59) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Baetul Maqdis tetela, tempat suci nu utama,

di Palestina pernahna, patilasan Nabi Musa.
Bani Isroil harita, keur alamna Nabi Musa,

lebet ka Baitul Maqdis, bari sumegruk narangis.
Lebetna ka lawang kori, sumegruk bari ngageuri,

neda pertobat ka Gusti, neda hampura haksami.
Alloh kalintang asihna, ka jalma hade lampahna,

bakal diwuwuh kurnia, Alloh kalintang welasna.
Ngan wungkul jalma cilaka, nu mengparkeun parentah-Na,

nu kitu fasik ngaranna, bakalna kenging tunggara.
36. MUJIZATNA NABI MUSA AS (:2/60) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Menggahing kanggo Alloh mah, teu aya nu matak sesah,

sadayana oge gampil, teu aya barang mustahil.
Mujizatna Nabi Musa, iteuk anu dicepengna,

seug dianggo meupeuh batu, cur cor malancer nyinyusu.
Duawelas kokocoran, duawelas keur sungapan,

duawelas seler bangsa, geus puguh bageanana.
Kitu asihna Ilahi, nu maparinan rejeki,

nu matak kudu sukuran, ulah nyieun karuksakan.
37. ULAH SARAKAH (:2/61) – rhs, Syawal 1421 H
Nya kitu diri urang ge, mindeng tara sabar hate,

sarakah loba kahayang, itu hayang ieu hayang.
Saperti umatna Musa, padahal sarwa sadia,

tedaeun nu ti sawarga, aya salwa aya manna.
Hayoh hayang anu beda, dicipta diaya-aya,

pamenta kaleuleuwihi, teu nampi kana rejeki.
Ka jelema nu sarakah, kahayang sarwa awuntah,

ku Alloh teh dibenduan, da tara daek sukuran.
38. KEDAH IMAN KA ALLOH SWT (:2/62) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Sakur jelema nu iman, anu iman ka Pangeran,

nu iman ka Gusti Alloh, dipirido Gusti Alloh.
Bade Yahudi Nasrani, kaom Shabi’in ge sami,

asal iman ka Ilahi, tangtos diganjar ku Gusti.
Sadaya jalma nu iman, moal waswas moal hamham,

tengtrem ayem tumaninah, hirupna pinuh berekah.
Ka sadaya umat muslim, boh Nasoro boh Shabiin,

asal leres-leres mu’min, Alloh mah Gofururrohim.
39. YA ALLOH MUGIA ABDI DIJAGI (:2/63,64) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Mugi pangampura Gusti, lumungsur ka abdi-abdi,

bilih abdi jalir jangji, udar subaya pasini.
Nalika di alam Qadim, abdi kedal jangji yakin,

nyembah teh mung ka Ilahi, ka Alloh Robbul Izzati.
Mugia abdi dijagi, ulah jalir tina jangji,

abdi teh kalintang risi, hirup abdi sieun rugi.
Mun henteu diasih Gusti, hirup abdi tangtos rugi,

cilaka dunya aherat, pegat rahmat sareng ni’mat,
Ya Alloh Ilahi Robbi, neda pangjaring ti Gusti,

jisim abdi estu gimir, sieun hirup jadi kapir.
40. ANU DISUPATA KU ALLOH SWT (:2/65,66) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Jaman alam Nabi Musa, umatna milampah dosa,

dinten Sabbat ibadahna, tapi dirempak umatna.
Poe Sabbat anu suci, nu dimulyakeun Yahudi,

umatna lain ibadah, kalah terus bae mijah.
Lajeng disupata Gusti, jadi kunyuk monyet pasti,

sabab tingkah laku kitu, kawas sato nu geus tangtu.
Kapan mungguh ari kunyuk, teu sopan teu ruak-riuk,

enggeus leungit kaerana, ngagugulukeun napsuna.
Tina ieu kajadian, muga jadi palajaran,

keur umat anu pandeuri, ulah nurutan Yahudi.
PERBAWANA DUNYA (:2/67,68,69,70) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Perbawa haliah dunya, mindengna mah sok kacida,

marageuhan bebeneran, asa bener ceuk sorangan.
Dugi ka dawuh Ilahi, dirugal-rigel pribadi,

ngahaja ditarekahan, sangkan teu karurugian.
Nyieun rupaning alesan, ngahaja dipalikiran,

dawuh Alloh diakalan, sangkan jadi kauntungan.
Saperti urang Yahudi, awahing nyaah ku sapi,

api-api nu teu ngarti, kana dawuhan Ilahi.
Nu kitu munapek pasti, saperti urang Yahudi,

bakal dibendon ku Gusti, Alloh mah Maha Tingali.
42. LEUWIH TI CADAS TEUASNA (:2/71,72,73,74) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Sadaya nu kajadian, nu nembrak nu dibunian,

sadaya ge kauninga, ku Allah Azza Wa Jalla.
Tapi mungguhing manusa, estuning hese kacida,

teuas lir batu hatena, leuwih ti cadas teuasna.
Mugi bae Anu Agung, Maha Asih sakalangkung,

hate nu teuas lir cadas, sina leyur mangka bangblas.
Tina cadas anu teuas, sing ngocor cai ngagenyas,

Alloh mah da Maha Welas, ka mahlukna mikawelas.
43. ULAH TUTURUTI (:2/75,76,77,78) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Kade ulah tuturuti, bari urang tacan ngarti,

percaya ka saha boa, nu ngabuih cacarita.
Ayat pidawuh Pangeran, dirarobah ku sorangan,

bari manehna ge terang, yen laku kitu dilarang.
Matak kudu leukeun pisan, eusi Qur’an pek lenyepan,

ulah rek bodo balilu, ka batur ngan ula-ilu,
Ngan ngareungeu dongeng batur, teu diayak teu diukur,

ngan ukur dikira-kira, nu kitu matak cilaka.
44. ULAH NYARITAKEUN ANU URANG HENTEU TERANG (:2/79,80,81,82) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Kungsi aya kajadian, akon-akon mokahaan,

ngarang tulisan sorangan, pajar teh kenging Pangeran.
Nu kitu kaleuleuwihi, ngaleuwihan dawuh Gusti,

tinangtu bakal balai, di narakana abadi.
Tong micatur nu can sidik, lamun urang tacan telik,

tong mastikeun nu can terang, nu kitu nyanyahoanan.
Diri ulah kalimpudan, ku dosa jeung kasalahan,

muga-muga mu’min iman, kenging ridoning Pangeran.
45. ULAH NYEMBAH BERHALA (:2/83) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Omat-omat ulah salah, ka Alloh urang sumembah,

ulah nyembah ka berhala, eta dilarang kacida.
Ka sepuh kedah ngahormat, ngajenan hormat tilawat,

sopan santun sareh soleh, ka sasama teh darehdeh.
Nu yatim jeung nu pahatu, kudu ditulung dibantu,

ka jalma anu malarat, kudu heman kudu ha’at.
Nyarita jeung tatakrama, lemes budi hade basa,

hablum minanas teh penting, silaturahmi nu wening.
46. ADATNA JELEMA KAPIR (:2/84,85,86) – rhs, 3 Syawal 1421 H
Ari adat anu kapir, reujeung dulur silih usir,

jeung baraya mumusuhan, ku Pangeran dibenduan.
Komo jeung wani maehan, ka barayana sorangan,

nyieun hukum ceuk sorangan, eta teh dilarang pisan.
Kaasup nyanyahoanan, liwat wates kaleuwihan,

pajar teh geus ngaku iman, tapi ayat dipilihan.
Lamun hirupna geus nista, geus komo di aheratna,

disiksa langgeng kacida, abadi di narakana.
Bodona katotoloyoh, ngayun napsu tambah jojoh,

meuli dunya ku aherat, nu kitu meunang pangla’nat.
47. TAKABUR SIPAT ANU AWON (:2/87,88) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Takabur teh sipat awon, ku Alloh bakal dibendon,

nu takabur sarta sombong, biasana gede bohong.
Padahal kabeh kabisa, sanes urang anu boga,

titipan ti Nu Kawasa, urang mah ngan ukur darma,
Upami kabisa urang, ku Mantenna sina ilang,

naon nu dipake sombong, teu pantes urang bedegong.
48. ULAH ARAL SUBAHA (:2/89,90,91) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Sering pisan kajadian, lamun gaduh pamaksudan,

seug beda tina ciptaan, tumuwuh kahanjakalan.
Sering pisan kaalaman, kahayang beda buktina,

bororaah rek sukuran, malah mah aral subaha.
Sering pisan kabuktian, harepan jeung kanyataan,

patonggong-tonggong buktina, loba anu ngarasula.
Padahal boa engkena, sagala anu tumiba,

malah alus balukarna, da tangtu aya hikmahna.
49. IMAN KANA AL-QUR’AN (:2/91) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Al-Qur’an teh kitabulloh, pidawuh ti Gusti Alloh,

pikeun mahlukna nu iman, iman takwa ka Pangeran.
Tapi lamun dielingan, andika kalah nembalan,

kana Qur’an moal iman, rek mageuhan cecekelan.
Kuma lamun nu baheula, loba kasalahanana,

naha tetep dipiara, atuh nya rugi ngaranna.
Cecekelan nu baheula, dipageuhan nu pohara,

padahal dawuh Pangeran, kudu iman kana Qur’an.
Al-Qur’an kitab pamungkas, ulah hamham ulah waswas,

ngalelempeng nu ti heula, kitabullah nu baheula
50. PANGARUH HARTA BANDA (:2/92,93) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Ari pangaruhna harta, estu kacida bahlana,

lamun teu bisa makena, sarta teu nyaho watesna.
Kawas umat Nabi Musa, pangna nyarembah berhala,

sapi emas berhalana, sabab muhit kana dunya.
Kitu oge sabalikna, nu ngagugulukeun dunya,

sami jeung nyembah berhala, harta anu disembahna.
Atuh jadi jalma bodo, linglung ngadak-ngadak poho,

lir ibarat nyembah sato, ku harta banda kaolo,
WAKTU KEDAH DIANGGO IBADAH (:2/94,95,96) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Seueur pisan nu nga’dua, hayang paranjang umurna,

Padahal mun henteu taqwa, panjang umur teh teu guna.
Panjang umur sadi siksa, lamun seug salah ngeusina,

Panjang umur teu mangpa’at, lamun henteu daek solat.
Panjang umur bari iman, eta kurnia pangeran,

Waktu dipake ibadah, umurna ge pinuh berekah.
Panjang umur eta bagja, lamun dibarengan takwa,

Hirup teh gede gunana, lamun seug bisa ngaturna.
52. AL-QUR’AN (:2/97,98,99,100,101) – rhs, 4 Syawal 1421 H
AL-Qur’an pidawuh Alloh, nu ngancik di Rosululloh,

dititiskeun malaikat, Jibril mancegkeun amanat.
Al-Qur’an eta bewara, sangkan manusa gumbira,

ayat-ayat eces tembres, tuduh hirup beres roes.
Tapi sawarehna jalma, kana Qur’an teu percaya,

api lain tur cangcaya, nu kitu jalma cilaka.
53. ULAH NGULIK ELMU SIHIR (:2/102,103) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Dina jaman ahir-ahir, loba nu ngarulik sihir,

elmu teluh elmu tenung, dijugjug najan ka gunung.
Jaman Nabi Sulaeman, aya malekat duaan,

ngajarkeun tenung jeung sihir, Harut Marut ahli sihir.
Ngulik sihir rugi pisan, nimbulkeun kamudorotan,

dirina teh ditukeuran, kana harga hina pisan.
Elmu sihir teh ujian, pikeun nguji kaimanan,

naha pageuh iman takwa, ka Alloh Nu Maha Esa.
Loba jalma nu teu kuat, ku elmu sihir kabengbat,

cilaka dunya aherat, ku Alloh bakal dila’nat.
54. KUDU HADE BASA (:2/104,105) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Kudu bisa hade basa, nerapkeun dina pernahna,

sabab lamun salah basa, balukarna teh pohara.
Basa teh gambaran rasa, rasa teh rasa manusa,

manusa teu bisa basa, sok mindeng manggih cilaka.
Jalma mah hade ku omong, goreng oge tina omong,

mun ngomong ulah sabongbrong, ulah sombong gede bohong.
55. MANUSA MAH KAWATESANAN (:2/106,107,108) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Saeusining jagat raya, anu nyumput anu nyata,

di dunya di aheratna, sadaya ciptaana-Na.
Nyipta teu langkung Mantenna, ngamansuh kuma Mantenna,

ngawujudkeun sakersaNa, ngilangkeun ge sakersaNa.
Akal jalma kawatesan, nya kitu oge pikiran,

heureut paningalna jalma, kawatesan kanyahona.
Mungguh Iradah Pangeran, jembarna teh tan wangenan,

nu kanggungan karajaan, sagebarna bumi alam.
56. ULAH KAOLO (:2/109) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Kade andika kabandang, tina Islam jadi nyimpang,

diolo dibibitaan, sangkan pecat kaimanan.
Lamun adika kaolo, atuh geus tetela bodo,

nu matak sing ati-ati, ngajaga diri pribadi.
Lamun urang lemah iman, gampang kaolo kagendam,

Leeh ku dibibitaan, padahal geus iman Islam,
Lamun kairut ku batur, iman Islam jadi luntur,

atuh hirup teh ngalantur, kaburu asup ka kubur.
57. PAGEUH JANGJI (:2/110) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Kapan geus janggji na ati, geus paheut pageuh pasini,

seja bakti ka Ilahi, ka Alloh Nu Maha Suci,
Geus niat rek solat husu, ka Alloh sujud mituhu,

kade ulah lanca-lanci, ngalanggar jangji pasini.
Solat fardu eta kudu, solat sunah teh ibadah,

reujeung ulah poho jakat, eta teh gawe maslahat.
Sagala gawe pribadi, rek nu nembrak rek nu buni,

hasilna ge keur pribadi, tur ku Alloh katingali.
58. ULAH TAKABUR (:2/111,112) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Kaasup jalma nu riya, ujub takabur kacida,

wani nyebutkeun dirina, nu bakal asup sawarga.
Sabab anu ka sawarga, ngan jalma nu iman takwa,

migawe amal ibadah, ka Gusti Alloh sumerah,
Panceg iman henteu hamham, pengkuh pageuh iman Islam,

ari perkawis sawarga, eta teu langkung Mantenna.
59. ULAH ASA PANGBENERNA (:2/113) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Ku urang oge kasaksi, Yahudi sareng Nasrani,

pareheng parebut catur, bener aing henteu batur,
Silih unggulkeun kitabna, silih hina agamana,

pada reueus ku dirina, asa anu panghebatna.
Padahal mung Nu Kawasa, Hakim Nu Maha Uninga,

nu bakal mutus perkara, nu dijieun parasea.
Mending oge runtut akur, akur jeung batur salembur,

tibatan ibur jeung guyur, matak pecoh reujeung dulur.
60. ALESAN JIJIEUNAN (:2/114) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Boa tereh ahir jaman, pedah jaman pangwangunan,

loba nu nyieun alesan, alesan kamalinaan.
Aya masjid dibongkaran, pedah cenah ngahalangan,

henteu luyu jeung rancangan, pasalia jeung aturan.
Sanggeus masjid jadi rata, ngawangunna leuwih lila,

mulan-malen karek nyata, teu merenah kitu peta.
Hatena mah gegebegan, teu kendat ngan rerenjagan,

terus nyarieun alesan, nutupan kateutengreman.

NURUL HIKMAH (:2/115) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Sapanjang nyanghareup ngulon, ngetan deui ngetan deui,

sapanjang nyanghareup ngidul, ngaler deui ngaler deui,
Madhab opat sagemblengna, jagat raya sagebarna,

kagungan Alloh Ta’ala, kalimpudan iradah-Na.
Rahmat kurnia Mantenna, ngalingkupan jagat raya,

jembar teu aya watesna, Alloh Nu Maha Uninga.
Sabudeurna puter jagat, estu kalampud kalampat,

kacebor ku rahmat ni’mat, ti Alloh Nu Maha Ha’at.
62. BASA GEUS BEAKEUN KECAP (:2/116,117) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Basa beakeun kecapna, kecap beakeun hartina,

harti beakeun rasana, rasa beakeun imanna.
Keur narjamahkeun imanna, bari geus suda rasana,

rasa geus taya hartina, harti kecapna geus musna.
Ahirna asal nyarita, ku basa nu teu biasa,

ngukur Dzat Maha Kawasa, ku basa keur ka manusa.
Dzat Nu Agung mah teu ruhun, cekap dawuh

Kun Faya Kun,

sadaya estu kasuhun, teu langkung dawuh Nu Agung.
63. JELEMA ANU ADIGUNG (:2/118) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Sakapeung aya nu mikir, cenah pamikir mutahir,

ngomongna nyanyahoan, nganaha-naha Pangeran,
Naha teu lungsur muji’zat, sapa’at sareng karomat,

naha teu ngadawuh langsung, jalma kitu teh adigung.
Baheula oge geus aya, ngomongna kitu sarua,

nu kitu sombong kacida, asa heueuh pangpinterna.
Mikir kitu eta musrik, keur kapir teh tambah syirik,

marukan lempeng mikirna, padahal eces sasabna.
64. NURUL HIKMAH (:2/119) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Muhammad putra Abdulloh, eces jelas Rosululloh,

ari wawakil sanesna, eta teh pan urang tea.
Jadi urang sadayana, wajib ngawawarkeun warta,

warta gumbira utama, pikeun ka umat manusa.
Pancen urang sadayana, ngajak eling ka sasama,

ngeunaan ahli naraka, napsi-napsi pada-pada.
65. ULAH KABENGBAT (:2/120) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Omat kudu taki-taki, ulah rek kabengbat ati,

ku nu ngajak pindah iman, ku rupa-rupa alesan.
Urang sing boga kawani, pikeun nolak panceg ati,

ka nu ngarolo ngajakan, ngajak-ngajak pindah iman.
Pek kedalkeun pangka panceg, iman ka Alloh geus panteg,

kaimanan mangka panceg, ulah waswas rundag-randeg.
Nu pundah-pinah ageman, komo mun geus ngagem Islam,

eta tanda ipis iman, Alloh moal nangtayungan.
66. NGADERES AL-QUR’AN (:2/121,122) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Ti wengi nu sepi jempling, aya gerendeng nu wening,

horeng nuju ngaos Qur’an, dideresna lalaunan.
Waktu ngagayuh ka subuh, ngaderes Qur’an teu rusuh,

sorana halimpu pisan, ayat suci dlenyepan.
Nalika bade manceran, aya anu ngaos Qur’an,

ngagerendeng lalaunan, Al-Qur’an ditapakuran.
Dur lohor gerendeng deui, nu maos Al-Qur’an suci,

dawuhan Ilahi Robbi, teu kalangkung ungal wanci.
Surya condong ka beh kulon, nu ngaos sorana halon,

asar ahir tereh lingsir, ngaos Qur’an tengtrem pikir.
Magrib nu ngalingkup cunduk, anu ngaos brek sumujud,

kedal lisan maos Qur’an, ka Gusti Alloh unjukkan.
Rongheap geus mangsa Isa, ngaderes sabisa-bisa,

ngaos Qur’an husu pisan, pidawuhNa dilenyepan.
Kiamullail brek sumujud, sumegruk bari tahajud,

ka Alloh sumerah diri, mugia tobat ditampi.
67. ULAH SARAKAH (:2/123) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Kenging hirup hese cape, dug tinetek unggal poe,

kukumpul dunya barana, harta banda salobana.
Dipilampah kabeh cara, dapon laksana maksudna,

sarakah taya eureunna, asa rek lana di dunya.
Tambah mabok ku jabatan, ngeukeuweuk kakawasaan,

hayang jadi pangunggulna, marukan lana di dunya.
Leuheung mun inget ahirna, mieling ka aheratna,

yen ditimbang sagalana, boh dosa boh pahalana.
68. NABI IBRAHIM IMAM SADUNYA (:2/124) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Nyonto ka Nabi Ibrahim, mantenna muslim nu mu’min,

sadaya parentah Gusti, ditumutkeun panceg ati.
Sadaya parentah Alloh, ditumutkeun insya-Alloh,

teu aya anu dipungpang, henteu hamham teu hariwang.
Cocobi ti Maha Suci, ditampi ku sabar ati,

sadaya rupi ujian, ku Ibrahim dipayunan,
Nu mawi ku Gusti Alloh, Ibrahim teh Rosulloh,

kalintang dipiasih-Na, janten imamna manusa.
Muga urang sadayana, nyonto ka Ibrahim mulya,

dina mayunan cocoba, tetep sadrah panceg takwa.
69. BAITULLOH (:2/125) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Tempat suci Baitullloh, pikeun sumujud ka Alloh,

Ka’bah Mekah Mukarommah, puseur anu aribadah,
Titilar Nabi Ibrahim, nabi kongas mu’min muslim,

dianggo keur tempat solat, ka Alloh sumembah to’at.
Baheula di lebet Ka’bah, seueur berhala disembah,

Ibrahim sareng Ismail, ngabasmi arca nu batil.
Baitulloh pikeun towaf, atanapi keur itikaf,

Baitullloh kedah Suci, tempat madep ka Ilahi,
Baitulloh dina dada, sami kedah dijaraga,

Qolbu keur itikaf ruhi, kedah dipiara suci.
70. KUDU NGADU’A (:2/126) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Mangkahade ulah hilap, upami nuju iti’kaf,

atawa nuju ngadu’a, ulah pegat nya neneda,
Kahade ulah rek hilap, ngadu’a teh henteu cekap,

ukur keur sasoranganeun, bangsa oge pek dungakeun.
Dicontokeun ku Ibrahim, mundut ka Robbul Alamin,

Mekah sareng pangeusina, ma’mur mu’min padumukna.
71. KUDU SABAR (:2/127) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Upama gaduh kahayang, ulah osok rurusuhan,

kudu bari sabar diri, kudu tartib ati-ati.
Contona ngadegkeun Ka’bah, ku Ibrahim di baladah,

ngentepkeun batu teh nungtut, ku leukeun mah nya ngawujud.
Mun keur migawe garapan, kudu sabar dileukeunan,

bari muntang ka Ilahi, gawe teh jadi pangbakti.
72. MUJI KA ALLOH SWT (:2/128) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Sanaos Ibrahim nabi, henteu pegat muja-muji,

neneda ka Maha Suci, miharep asihing Gusti.
Atuh diri urang oge, sami kedah kitu oge,

boh keur diuk boh keur sare, ngadua isuk jeung sore.
Upami aya kabingung, pok unjukkeun ka Nu Agung,

nunuhun kenging papayung, ka Alloh neda pitulung.
Upami kenging kasusah, ulah aral bari luh-lah,

unjukkeun ka Maha Agung, Mantenna tinangtos nulung.
73. NGAMUTOLAAH AL-QUR’AN (:2/129) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Nabi urang sadayana, Nabi Muhamad nu mulya,

tos mulih ka rohmatullloh, di pendemna di Raudoh.
Nya Nabi Muhammad pisan, anu ngeceskeun Al-Qur’an,

pituduh ka unggal insan, dumugi ka ahir jaman.
Qur’an sareng sunah Nabi, eta panuyun sajati,

pigeusaneun unggal jalmi, muru hirup anu suci.
Sanaos nabi geus pupus, ngulik Qur’an kedah terus,

aya Qur’an jeung Sunahna, leukeun ngamutola’ahna.
74. NU MULYA NABI IBRAHIM (:2/130,131) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Nabi Ibrahim kapungkur, jadi karuhun luluhur,

anu diagemna Islam, dumugi ka ahir jaman.
Jadi imamna di dunya, jadi sungapan agama,

kadeudeuh Alloh Ta’ala, awahing ku iman takwa.
Kedal ucap pangakuan, Mung Alloh Nu Murbeng Alam,

sumembah mung ka Mantenna, iman ka Alloh Ta’ala.
75. AGAMA ISLAM (:2/132,133,134) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Kacida pisan bagjana, upamana hirup di dunya,

Islam anu diagemna, agama rido Mantenna.
Kacida pisan rugina, mun maot can iman takwa,

matak enggal-enggal takwa, bisi kaburu palastra.
Nabi Ibrahim nu muslim, amanat ka urang yakin,

yeuh anak incu Ibrahim, tong maot mun acan muslim.
Nabi Yaqub oge sami, amanat ka nu pandeuri,

sumembah teh mung ka Alloh, tur to’at ka Rosululloh.
Eta amanat mantenna, keur ka urang sarerea,

da urang turunanana, tanggung jawab pribadina.
76. ULAH NGABEDA-BEDA UTUSAN ALLOH SWT (:2/135,136) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Kahade dulur baraya, ulah rek ngabeda-beda,

ka para utusan Alloh, sadaya ge rosul Alloh.
Nu beda ukur alamna, jeung beda-beda umatna,

pada nyandak kalamulloh, pada nyandak kitabulloh.
Unggal rosul unggal nabi, pada kenging pancen suci,

saluyu sareng jamanna, pikeun nulungan umatna.
Ari mungguh pikeun urang, nu gelar alam kiwari,

Muhammad panutan urang, utusan Ilahi Robbi.
Sadaya iman ka Alloh, percanten ka Rosululloh,

tuduh jalan tina Qur’an, nu diagem Iman Islam.
77. ALAM DUNYA NU ENDAH (:2/137,138,139) – rhs, 4 Syawal 1421 H
Ciptaan Alloh Ta’ala, kalintang pisan endahna,

endah teu aya tandingna, tan wilangan pulas warna,
Dicelup ku kanyaahna, dipulas ku kaasihna,

sadayana ngandung ma’na, kaagungan Nu Kawasa.
Sabudeurna bumi langit, estu asri endah wingit,

ti siang atra kasawang, ti wengi baranang bentang.
Tutuwuhan kekembangan, warna-warna endah pisan,

kumelendang sasatoan, rupi-rupi lengkep pisan.
Upami urang nengetan, diciptana kaendahan,

lajengna teh dilenyepan, bakal tambih kaimanan.
Alam dunya ngampar lega, dicipta pikeun manusa,

urang teh kedah sukuran, nampi kaheman Pangeran.
Tadabur alam teh penting, bade beurang bade peuting,

Sangkan urang jadi eling, pikir urang dzikir nyaring.
Kanggo naon pacogregan, kanggo naon pasendatan,

marebutkeun bebenran, mending ge urang sukuran.
78. TANGGUNGJAWAB MASING-MASING (:2/140,141) – rhs, 4 Syawal 1421 H, 17.30
Ahirna mungguh manusa, tanggungjawab ka dirina,

masing-masing pada-pada, naranggel amal gawena.
Ngan ukur silih elingan, ngan ukur silih ingetan,

muga-muga susuganan, daraek tarakwa iman.
Kumaha bagjaning diri, jeung kumaha ceuk pribadi,

da moal robah nasibna, mun teu robah pribadina.
Mugia Alloh Ta’ala, maparinkeun hidayah-Na,

ka urang ka sarerea, sangkan pageuh iman takwa.
Mugi paparin pituduh, sangkan hirup tong kalebuh,

di dunya kenging nugraha, di aherat ka sawarga.
Ya Alloh Pangeran abdi, pancegkeun iman sim abdi,

teguhkeun ibadah abdi, hirup maot kersa Gusti.
Mugi mu’minin mu’minat, sadayana kenging ni’mat,

ginulur kurnia rahmat, di dunya sareng aherat.
Ya Alloh Malikul Alam, mugi panceg iman Islam,

mugia amal ditampi, tawis pangbakti sim abdi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s